chaicatawan

AIS Digital for Thais ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้านการศึกษา

จากวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในเชิงนโยบายที่ต้องการนำประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนไทยให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไปช่วยพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้น

เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลจึงได้มีนโยบายในการทำธุรกิจภายใต้แนวคิด Digital For Thais ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรมดิจิทัลไปช่วยสร้างและพัฒนาให้ชุมชนและสังคมไทยให้ก้าวหน้า สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปช่วยพัฒนาในด้านการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาคนให้มีศักยภาพ ดังนั้นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งวิชาการและสาระบันเทิง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

โครงการพัฒนาด้านการศึกษาของเอไอเอสจึงเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ ด้วยการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมอบกล่อง AIS สานรัก สานความรู้ ซึ่งมีเนื้อหาเป็นดิจิทัลคอนเท้นต์ต่างๆ ที่ครบทั้งสาระ ความรู้ และความสนุกสนาน เพื่อช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กและเยาวชน ให้สามารถเปิดประสบการณ์ใหม่และรู้เท่าทันกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน

Comments

comments

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *