chaicatawan

ททท. จัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

ททท. ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกสาขาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ใน 5 ประเภทรางวัลหลัก ได้แก่ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและประเภทรายการนำเที่ยว เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างสรรค์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน

1

2
 
 

3 กันยายน 2557 นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล 5 ประเภท ได้แก่ นายวิษณุ เอมประณีตร์ ประธานกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร ประธานกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลประเภทรายการนำเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพล สินธุนาวา ประธานกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว นายชัยสงค์ ชูฤทธิ์ ประธานกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว และ นายอภิชัย เจียรอดิศักดิ์ กรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมแถลงข่าว การจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่
3

4
.
5

 
 

ททท. ได้จัด โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards ขึ้นครั้งแรกในปี 2539 และดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี และได้มีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 27 กันยายน ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) โดยในครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 นี้ ถือเป็นวาระสำคัญ ครบ 20 ปี หรือ 2 ทศวรรษของการดำเนินงานโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่ ททท. ต้องการผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมกันสร้างสรรค์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกและตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในการดูแลโลกใบนี้ร่วมกัน กระตุ้นการแข่งขันด้านการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ พร้อมยกย่องและให้กำลังผู้ประกอบการที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศในการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6
 
 

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นการประกาศรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยที่เทียบได้ในระดับมาตรฐานสากล ซึ่ง ททท. มั่นใจว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ และเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยอันเป็นที่น่าเชื่อถือ ซึ่งองค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ให้การสนับสนุนว่าเป็นรางวัลที่ ททท. มุ่งมั่นตั้งใจส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่อง และ ผู้ประกอบการเองต่างตระหนักและเข้าในดีถึงเจตนารมณ์ของ ททท. ที่มีส่วนสนับสนุนและการขยายฐานการตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้อยู่ในความนิยมของนักท่องเที่ยวในวงกว้างมากขึ้น
7
 
 
เกณฑ์การตัดสินรางวัล Thailand Tourism Awards ประกอบด้วย การบริหารจัดการในมิติต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชน ความตระหนักต่อประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การใช้นวัตกรรมด้านการตลาด เป็นต้น ภายใต้คอนเซ็ปท์ “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ตามมิติที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกรอบใหญ่ของการตัดสินรางวัลประจำปี 2558
8
 
 

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิประโยชน์จาก ททท. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดกิจกรรมและสื่อทุกประเภทของ ททท. ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงได้รับการส่งเสริมให้อยู่ในโครงการทัศนศึกษาของสื่อมวลชน และบริษัทนำเที่ยว มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยว พร้อมทั้งได้รับตราสัญลักษณ์กินรี เพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงคุณภาพและการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล อันมีผลต่อการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
9
 
 

นอกจากนี้ ข้อชี้แนะของกรรมการยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดสินค้า เพราะในกระบวนการพิจารณาผลงาน ผู้ส่งเข้าประกวดทุกท่านจะได้รับคำแนะนำจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แม้แต่ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลก็ได้รับประโยชน์จากการที่จะไปพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้เข้าเกณฑ์ในครั้งต่อไป
10
 
 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีความพร้อม สามารถส่งผลงานหรือโครงการเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล ดูรายละเอียดและใบสมัครทางเว็บไซต์ http://tourismawards.tourismthailand.org หรือรับใบสมัครได้ที่ ททท. สำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรี และ ททท. สำนักงานภูมิภาคทุกแห่ง เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ททท. โทร. 0 22505500 ต่อ 4470-72 โทรสาร 0 2250 5694 e-mail: tourismawards@tat.or.th

 
 

Comments

comments

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *